Posts Tagged ‘panahong maligalig’

Unang Patak ng Ulan sa Mayo

 

Ang sabi ng ibang tao, acid rain daw na maituturing ang unang patak ng ulan sa buwan ng Mayo. Matapos ang mahaba-habang stretch ng mga hapong kainitang-kainitan, biglang didilim ang langit at isa-isang babagsak mula sa itaas ang unang hugos ng ulan.

 

Image of a plant with raindrops

Mabigat ang bagsak ng mga butil ng ulan sa buwan ng Mayo/ changedesktop.com

 

Mapupukaw ka ng mga naglalangit-ngitang bagay na bumabagsak sa bubungan ng bahay. Maingay. Tila may mga solidong butil na tumatama sa yerong bubong. Nag-uunahan. May kasama silang bahagyang hangin. Lalamig ng bahagya ang paligid, mababawasan ang lagkit ng balat na ramdam na ramdam ng sinumang wala sa air-conditioned na silid.

Maya-maya pa’y bubuhos na ng tuluyan ang tubig na tila nagmamadali sa pagpatak. Aabot na sa lupa ang pagbulusok.  Paglapat doon ng mga nag-uunahang butil, uusok ang lupang tuyung-tuyo. Mangangamoy ang kapaligiran – amoy ng lupang ang uhaw ay dagling tinighaw ng ulang biglaang dumating. Walang pauna o pasabi. Anupa’t bigla ay nariyan na lamang, isang hapon… Mayo na nga.

 

Marami nang manunulat ang nagtalakay at nagpapuri sa Mayo. Ang buwan ng taong mainit, subalit maulan. Ang Mayong panahon ng pag-aalay ng mga bulaklak sa Inang Maria ng mga kadalagahan sa nayon. Ang Mayong mapaniil at puno ng masidhi’t di-mapanghawakang damdamin. Sa gayo’y dalawang akda ang kagyat na sumasagi sa aking alaala – ang Summer’s Solstice ni Nick Joaquin at ang The Flowers of May ni Francisco Arcellana.

 

image of sampaguita-like flowers in bloom

Pinipitas sila at iniaalay kay Birheng Maria pag Mayo/ wn.com