Posts Tagged ‘ang pag-asa raw’

Ang Pag-asa Raw

 
 
 
image of a bird symbolizing hope
 
 
Ang pag-asa raw, bagay na may pakpak
Paano kung ito’y kagyat na lumipad?
Ang pag-asa raw, tulad ng isang bukal
Dalhin mo ako roon nang makapagtampisaw.
 
 
Ang pag-asa raw, tulad ng isang bata
Walang pag-iimbot at buo ang tiwala
Ang pag-asa raw, pirming naiigib
Sakbibi man ng takot, matibay ang pananalig.
 
 
Ang pag-asa raw, di agad sumisibol
Naghihintay ng tulak at pagkakataon
Nag-iipon ng lakas bago sumulong
Naninilip, naninimbang, saka papalaon.
 
 
Ang pag-asa raw, sumusuloy kapag may ligalig
Anupa’t pinatatatag, kumakabog na dibdib
Ang pag-asa raw, doon naaninag
Sa puntong kailan, suko na ang lahat.
 
 
Ang pag-asa raw sa ngayon
Tigib ng takot sa kahapon
Ang pag-asa raw sa bukas
Hinihinging sa ngayo’y kumalas.
 
 
Ang pag-asa raw, paghabi ng mga pangarap
Pagtitiwalang minsan pa, kayang abutin ang mga ulap
Ang pag-asa raw, nagluluwal ng sikap
Nanganganak ng tiwala, nagsusupling ng sipag.
 
 
Ang pag-asa raw, minsa’y wala sa lugal
Mali na nga’y ayaw pang bumitaw
Ang pag-asa raw, kapagka mali
Nangunguluntoy, di agad nanag-uli.
 
 
Ang pag-asa raw ay biyaya
Handog, kaloob o pagpapala
Sa buhay na di piho’t kayraming wala
Bagong isip, pihit at paniniwala.
 
 
Ang pag-asa raw, walang kasiguruhan
Parang buhay, walang katiyakan
Itaya ang sarili, ikaw ay maglaan
Masaya ngayon; baka bukas, luhaan?
 
 
image of a signboard pointing to the direction of hope
 
 

* Naisulat ang tula noong Marso, 2011.